Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Transvet Sp. z o.o.
tel.: 62 767 70 01, fax: 62 767 30 15

Przetargi

Przetarg: Meble laboratoryjne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”
Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
pn. „Adaptacja i wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych”

Kalisz, 03 września 2012 roku

Organizator przetargu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Transvet” Sp. z o. o.
Ul. Warszawska 63a
62-800 Kalisz
E-mail: transvet@transvet.com.pl
Telefon: 62 767 30 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w trybie przewidzianym przepisami Art. 701,703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 "Wsparcie przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią Innowacji"
, Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Organizator przetargu.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno - Usługowe „Transvet” Sp. z o. o.
Ul. Warszawska 63a
62 – 800 Kalisz

Tryb organizowania przetargu.
Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami Art. 701,703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest dostawa oraz montaż mebli laboratoryjnych wymienionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2)
Miejsce dostawy: Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów

Termin realizacji:

 • do dnia 31.10.2012r

Sposób obliczenia ceny:
Ofertę należy skalkulować w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy który stanowi załącznik nr 2 ogłoszenia.
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/ transportu, robocizny i innych związanych z zamówieniem.

Kryteria wyboru oferty:
Wartość oferty  cena 100% (najniższa cena sumaryczna wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym)

Termin, forma oraz miejsce złożenia oferty.
Ofertę cenową wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie Organizatora tj. w sekretariacie Zakładu Produkcyjnego Organizatora tj. w miejscowości Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów, do dnia 17 września 2012 roku do godz. 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Warunki przetargu oraz sposób ich udostępnienia
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu przetargu
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego w myśl zapisów Prawa zamówień publicznych
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają wystarczające środki finansowe w pieniądzu lub w postaci kredytu bankowego
 • dokonają wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z warunkami lokalowymi realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki przetargu związane z dokumentacją techniczną lokalu oraz wzorem umowy a określone niniejszym ogłoszeniem, Organizator udostępni Oferentom w sekretariacie Zakładu Produkcyjnego Organizatora tj. w miejscowości Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów do dnia 14 września 2012r do godz. 12.00

 

Kalisz, dnia 26.09.2012

W związku z brakiem wpłynięcia ofert na ogłoszony przetarg w dniu 3.09.2012 r., przetarg na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych pozostaje bez rozstrzygnięcia. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

Przetarg: Sprzęt laboratoryjny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”
Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
pn. „Adaptacja i wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych”

Kalisz, 03 września 2012 roku

Organizator przetargu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Transvet” Sp. z o.o.
Ul. Warszawska 63a
62-800 Kalisz
E-mail: transvet@transvet.com.pl
Telefon: 62 767 30 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w trybie przewidzianym przepisami Art. 701,703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4 "Wsparcie przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią Innowacji"
, Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Organizator przetargu.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno - Usługowe „Transvet” Sp. z o. o.
Ul. Warszawska 63a
62 – 800 Kalisz

Tryb organizowania przetargu.
Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami Art. 701,703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest dostawa oraz montaż urządzeń laboratoryjnych wymienionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2)
Miejsce dostawy: Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów

Termin realizacji:

 • do dnia 16.11.2012r

Sposób obliczenia ceny:
Ofertę należy skalkulować w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy który stanowi załącznik nr 2 ogłoszenia.
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/ transportu i innych związanych z zamówieniem.

Kryteria wyboru oferty:
Wartość oferty  cena 100% (najniższa cena sumaryczna wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym)

Termin, forma oraz miejsce złożenia oferty.
Ofertę cenową wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Zakładu Produkcyjnego Organizatora tj. w miejscowości Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów, do dnia 17 września 2012 roku do godz. 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Warunki przetargu oraz sposób ich udostępnienia
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu przetargu
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego w myśl zapisów Prawa zamówień publicznych
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają wystarczające środki finansowe w pieniądzu lub w postaci kredytu bankowego
 • dokonają wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie się z warunkami lokalowymi realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki przetargu związane z dokumentacją techniczną lokalu oraz wzorem umowy a określone niniejszym ogłoszeniem, Organizator udostępni Oferentom w sekretariacie Zakładu Produkcyjnego Organizatora tj. w miejscowości Gruszków 2, 63 – 505 Doruchów do dnia 14 września 2012r do godz. 12.00

Kalisz, dnia 26.09.2012

W związku z brakiem wpłynięcia ofert na ogłoszony przetarg w dniu 3.09.2012 r., przetarg na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych pozostaje bez rozstrzygnięcia. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.